Regulamin platformy kursypsc.pl

Dzień dobry!

Platforma kursypsc.pl to miejsce, gdzie PSC udostępnia swoim klientom dostęp do kursów on-line zakupionych za pośrednictwem sklepu PSC. Poniżej widzisz regulamin platformy, w którym opisane zostały zasady korzystania z niej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Platformy, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pytania@paniswojegoczasu.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z kursów
zespół Pani Swojego Czasu

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Administrator – Pani Swojego Czasu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: al. Pokoju 26/84, 31-564 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000810602, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP 6751717322, REGON 384740676, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,00 zł.,
2) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy,
3) Platforma– platforma internetowa dostępna pod adresem https://kursypsc.pl/,
4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://kursypsc.pl/regulamin

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy, Administrator udostępnia kursy on-line zakupione przez Użytkownika od Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego Pani Swojego Czasu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora.
 3. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pytania@paniswojegoczasu.pl W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 3
Korzystanie z Platformy

 1. Platforma zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z kursów on-line Pani Swojego Czasu.
 2. W celu skorzystania z kursu Użytkownik musi zalogować się do swojego konta , które zostało dla niego stworzone w wyniku złożenia za pośrednictwem sklepu Pani Swojego Czasu.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  a. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  b. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  c. nie rozpowszechniać kursów dostępnych w Platformie ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Administratora.
 4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Platformy.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Platformy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratorowi, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w ramach Platformy jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej za pośrednictwem sklepu Pani Swojego Czasu, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych opisane zostały w polityce prywatności PSC dostępnej tutaj: https://www.paniswojegoczasu.pl/sklep/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/.
 3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Platformy, a co za tym idzie przechowywane na serwerze, na którym zainstalowana jest Platforma. Serwer należy do podmiotu trzeciego, zewnętrznego hostingodawcy, który związany jest z Administratorem umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy Platformy po usunięciu konta użytkownika w Platformie.
 5. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratorowi dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe zostały podane przez Użytkownika na etapie składania zamówienia w sklepie Pani Swojego Czasu, co było dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 7. Platforma wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich jej funkcji, w szczególności mechanizmu logowania, utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika. Platforma wykorzystuje również pliki cookies Google Analytics – szczegóły opisane zostały w ramach ust. 8 poniżej.
 8. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP[WW1] , Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego sklepu, czas spędzony w naszym sklepie oraz na jego podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego przechodzisz do naszego sklepu. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie umów zawartych za pośrednictwem sklepu Pani Swojego Czasu. Użytkownik, który posiada konto użytkownika, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może usunąć konto użytkownika i zaprzestać korzystania z Platformy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 listopada 2019r.
 3. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu- dostępne są do ściągnięcia w -formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Copyright © 2018 kursypsc.pl | Regulamin | Polityka Prywatności | Szkolenia napędza platforma WP Idea

Pani Swojego Czasu Sp. z o.o., Al. Pokoju 26/84 31-564 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000810602 Kapitał założycielski 100 000,00 PLN, NIP 6751717322, REGON 384740676